Statut

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO, DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE STOWARZYSZENIA 

POD NAZWĄ: Kraków Athletics Team

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie: Kraków Athletics Team, zwane dalej „Klubem” jest klubem sportowym w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176 t.j. z późn. zm.).

§ 2.

Teren działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą klubu jest miasto Kraków.

§ 3.

Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę Klubu.

§ 4.

1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j.), ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2016.176 tj. z późn. zm.) oraz niniejszym Statutem.

2. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§ 5.

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Zarząd Klubu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia Zarządu jest ściśle określone w regulaminie zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.

3. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II: Cele Klubu

§ 8.

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu we wszystkich dyscyplinach sportu wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych wymagających wsparcia w tym zakresie, a w tym:

a. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,

b. prowadzenia szkolenia sportowego,

c. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

d. organizowanie współzawodnictwa sportowego,

e. uczestnictwo w imprezach sportowych,

f. organizowanie różnych form aktywności fizycznej,

g. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,

h. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu,

i. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji,

j. przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez sport,

k. integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez sport,

l. działalność wolontaryjna i charytatywna,

m. ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,

n. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

o. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

p. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

q. promocji i organizacji wolontariatu,

r. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

s. działalność na rzecz organizacji pozarządowych,

t. popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sport poprzez działalność kulturalną, wystawową i sztukę.

§ 9.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

a. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,

b. zapewnienie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,

c. prowadzenie zajęć sportowych,

d. organizację i udział w imprezach sportowych,

e. organizowanie różnych form aktywności fizycznej,

f. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 

g. organizowanie obozów sportowych,

h. współpracę z organami administracji publicznej,

i. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.

Rozdział III: Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11.

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) uczestników,

c) wspierających.

2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat.

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j.),

b) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,

c) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,

d) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Klubu.

2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt 1) - członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 14.

Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:

a. aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

c. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 16.

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie wspierający maja prawo brać udział - z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 17.

1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

1.1. skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, przy czym Zarząd nie może - w przypadku złożenia rezygnacji - odmówić podjęcia uchwały zgodnej z wolą członka, który składa rezygnację; uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków winna być w takim przypadku podjęta niezwłocznie,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

1.2. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,

b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres, co najmniej sześciu miesięcy,

c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,

d) działania przez członka na szkodę Klubu,

1.3. rozwiązania się Klubu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział IV: Struktura organizacyjna

§ 18.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19.

1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 20.

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania  Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20. ust. 2 niniejszego Statutu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:

a) z inicjatywy własnej,

b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b) – c) powyżej i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a. uchwalanie kierunków działalności Klubu,

b. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

1. Zarząd składa się z 3-5 członków w tym:

a. Prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków,

b. pozostałych członków w liczbie 2 – 4 wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych na Walnym Zebraniu Członków,

2. Zarząd konstytuuje się podczas pierwszego zebrania, odbywającego się w okresie 14 dni od daty wyboru. Podział funkcji w Zarządzie dokonywany jest uchwałą Zarządu na wniosek Prezesa, przy czym przynajmniej dwu z członków Zarządu powierza się funkcję Wiceprezesa, jednemu skarbnika, a jednemu sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

4. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczenia,

d. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

e. opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,

f. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

g. podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Klubu do innych organizacji,

h. powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania, 

i. powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków tj. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,

b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,

e. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,

f. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27.

1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu,  w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.

3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.

4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Członków, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V: Majątek i fundusze Klubu

§ 28.

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:

a. składki członkowskie,

b. dotacje,

c. darowizny, zapisy i spadki,

d. dochody z majątku Klubu,

e. wpływy z własnej działalności.

3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI: Sposób reprezentacji Klubu

§ 29.

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych są upoważnieni indywidualnie: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.

Rozdział VII: Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30.

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków  podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu mających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31.

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.