Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA

W MŁODZIEŻOWYCH SPOTKANIACH Z LEKKĄ ATLETYKĄ

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez Kraków Athletics Team zwane dalej Organizatorem.

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych

1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.

2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.

3. Każdego Uczestnika obowiązuje punktualność.

4. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.

5. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

7. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące
i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez instruktora ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie.

8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej.